Jeroen de Bruin

Rusten in Zijn. Realiseren waartoe je op aarde bent.

Privacy verklaring Jeroen de Bruin Coaching

Jeroen de Bruin Coaching gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Hiermee volgen we de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), die met ingang van 25 mei 2018 overgegaan is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Jeroen de Bruin Coaching, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), mondeling tijdens een afspraak, via een ingevulde intake vragenlijst via de mail. Denk hierbij aan:

Persoonlijke gegevens

Naam
Adresgegevens
Telefoonnummer / mobiel nummer
E-mailadres
Geboortedatum
Bepaalde, ter zake doende, gegevens om uw situatie en coachvraag toe te lichten

Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Coachdossier / Studentdossier

Jeroen de Bruin Coaching houdt een dossier bij, dat onder meer bestaat uit intake antwoorden, reflectie verslagen van de Coachee / Student, aantekeningen van de coach / leraar, evetuele supervisie aantekeingen en correspondentie tussen Jeroen de Bruin Coaching en Coachee / Student. Dit dossier is nodig voor een goede uitvoering van het leertraject.

Jeroen de Bruin Coaching heeft afdoende maatregelen genomen om te borgen dat de in dit dossier opgenomen persoonsgegevens niet bekend worden aan derden. Het papieren dossier wordt een jaar na afloop van het leertraject vernietigd. Alle inhoudelijke digitale gegevens worden na uiterlijk 10 jaar gewist. Gegevens qua data en duur van gesprekken worden eveneens na uiterlijk 10 jaar gewist. Ten aanzien van persoonsgegevens als NAW en contactgegevens geldt geen maximale bewaartermijn.

Voor correspondentie tussen Jeroen de Bruin Coaching en Coachee / Student maakt Jeroen de Bruin Coaching gebruik van de mailservice van Ermis, waarvan de hosting plaatsvindt in Nederland.

Jeroen de Bruin Coaching werkt op basis van een (Internationale) Ethische Code of Gedragscode waarin zaken als integriteit, vertrouwelijkheid en professionaliteit in de houding en het gedrag van Jeroen de Bruin Coaching zijn geëxpliciteerd. Onverhoopte klachten van de Coachee / Student op dit terrein kunnen aanhangig worden gemaakt door middel van de specifieke klachtenprocedures van de beroepsorganisatie waarbij Jeroen de Bruin Coaching is aangesloten. Dit zijn de BvZB (Beroepsvereniging van Zijnsgeoriënteerde Begeleiders) en de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroeps COaches)

Jeroen de Bruin Coaching is ZZP-er en is de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode geldt een beroepsgeheim.
Jeroen de Bruin Coaching maakt daarnaast gebruik van administratieve ondersteuning die toegang heeft tot coachdossiers. In de verwerkersovereenkomst is de geheimhouding geregeld.
Tijdens supervisie of intervisie bepreekt Jeroen de Bruin Coaching casuïstiek uit de praktijk. Dit verloopt altijd anoniem.

Samenwerking Jeroen de Bruin Coaching met CoachNetwerk

Jeroen de Bruin Coaching werkt samen met CoachNetwerk en stelt deze periodiek op de hoogte van de voortgang van het traject. Deze rapportage is geanonimiseerd. CoachNetwerk verwijdert deze rapportages direct na afronding van het traject. Daarnaast wordt de slotevaluatie door de Coachee door CoachNetwerk geanonimiseerd gebruikt ten behoeve van statistiek en kwaliteitsborging. Jeroen de Bruin Coaching kan deze evaluaties gebruiken ten behoeve van accreditatie en certificering.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft als Coachee / Student het recht om uw NAW gegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: jeroen@jeroendebruincoaching.nl. De gegevens zullen dan in overleg met u worden aangepast of verwijderd.

De Coachee / Student heeft echter geen recht de persoonlijke en supervisie aantekeningen van Jeroen de Bruin Coaching in te zien, te doen verwijderen of over te dragen aan derden.

Beveiliging

Jeroen de Bruin Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met Jeroen de Bruin Coaching via 06-55778425 of mail naar jeroen@jeroendebruincoaching.nl

Google Analytics

Tenslotte kan worden gemeld dat Jeroen de Bruin Coaching:
• Google Analytics-cookies op de website gebruikt;
• een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten;
• het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd;
• ‘gegevens delen’ heeft uitgezet;
• geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Meer informatie

Wanneer u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens bij Jeroen de Bruin Coaching kun u contact opnemen met Jeroen de Bruin via telefoonnummer 06-55778425 of via info@jeroendebruincoaching.nl t.a.v Jeroen de Bruin.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl